פילוסופיה – (חוג המשך)

סילבוס:

הערה: הסילבוס המופיע כאן הוא של תכנית רחבת-היקף, והמרצה ימשיך במחזור זה מהמקום אליו הגיע
במחזור הקודם לו.

ההכרה המדעית וראשית הפסיכולוגיה. הבעיה הפסיכו-פיזית. מרכזיות התודעה-העצמית בהכרה.
תורת המונאדות, ההרמוניה הקבועה מראש ובריאת העולם. אידיאות טבועות מלידה ואמפיריזם. :Leibniz
אלוהים כבורא הטוב שבעולמות האפשריים. מכניציזם ותכליתיות. ההכרה האנושית וגבולותיה.
ולא (co-scienza) con-sciousness אנו מכירים רק מה שאנו עושים ומייצרים. יש לנו מודעות :Vico
רק לאלוהים יש מדע-הטבע, הכרת הטבע כשלעצמו, שלא ביחס אלינו. .science (scienza) מדע
המתמטיקה היא מדע, אך זהו מדע של פיקציות שבני-אדם יוצרים. המתמטיקה היא מדע ככל שהמושא שלו
הוא ישויות בנויות על ידי האדם. אבל הישויות האלה הן פיקציות והשערות בלבד ביחס לטבע. היחס בין
האמיתי והוודאי. שלושת הצורות של התודעה ושלושת השלבים של ההיסטוריה. ההשגחה האלוהית.
האמפיריזם האנגלי
David Hume )1711-1776(- ו John Locke (1632-1704), (1685-1753) George Berkeley
הביקורת לערך-הקוגניטיבי של האידאות. מקור המושגים הוא הנסיון. דחיית קיומן של אידאות :Locke
טבועות מלידה. האידאות הכלליות והלשון. בעיית הסובייקטיביות של ההכרה. הערך-הקוגניטיבי של מדעי-
הטבע. האם אפשר לצאת מחוץ לחומות של המושגים שלנו כדי להכיר את הדברים עצמם? הערך
הקוגניטיבי של מדעי-הטבע. מקור הודאות והאמיתות המוחלט של המתמטיקה והמוסר. מוסר ופוליטיקה.
האידאות הכלליות והמופשטות לא קיימות: הנומינליזם. החומר והעצם הפיזי אינם קיימים: :Berkeley
להיות זה להיות נתפס. העצמים הם רוחניים בלבד. האם לפיכך העולם המוכר לנו הוא אשליה? אלוהים
כרוח אינסופית, המעביר לנו את המושגים של הדברים הטבעיים. מעמדם של חוקי-הטבע. המדע כ"דיקדוק"
של הלשון האלוהית.
ההכרה מוגבלת לעולם האנושי כפי שמופיע בנסיון האנושי בלבד, לכן העולם הינו רשמים ואידאות :Hume
בלבד. גבולות הודאות ההסתכלותית והמוכחת. ביקורת לעקרונות היסוד של ההכרה המדעית: חלל וזמן.

הפרדוקס של הסיבתיות. הבעיה של מושג העצם. ספקנות וביקורת הדת.
וקודמיו. תורת הכובד )Isaac Newton, 1642-1727( המדע של המאות ה 17- וה 18- וההשכלה. ניוטון
האוניברסלי, תורת האור. החשבון האינפיניטיסימלי והמחלוקת עם לייבניץ. המתודה של ניוטון. רעיון ה-
או ״פיזיקה, היזהרי ממטפיזיקה״. Hypotheses non fingo
התפתחות המדעים במאה ה 18- . המתמטיקה והמכניקה הרציונלית. פיזיקה, אופטיקה, כימיה, חשמל
ואסטרונומיה.
רוח ההשכלה(נאורות)
תנועת ההשכלה באנגליה ובצרפת.
1712-1778 (. ביקורת ( Jean-Jacques Rousseau- 1689-1755 ( ו (Charles d'Montesquieu
הציביליזציה וביקורת ההשכלה. האם אכן חזרה אל הטבע? האמנה החברתית וההשקפה החדשה על
הפוליטיקה.
השקפות פוליטיות וכלכליות. ליברליזם ודמוקרטיה במהפכה הצרפתית.
1724-1804 ( . השאלות של קאנט. הניגוד רציונליזם- ( Immanuel Kant – החשיבה הבקורתית
אמפיריזם. הכרת הטבע. המהפכה הקופרניקאית. ההבחנה בין חומר לצורה של ההכרה. חלל וזמן כצורות
הסתכלות. הקטיגוריות של השכל. תופעות ודברים כשלעצמם. האידאות של התבונה.
המוסר הקאנטיאני והעולם העל-חושי. הפורמאליזם האתי. הצו הקטיגורי. חירות וחובה.
הפירוש התכליתי של העולם לפי קאנט. הראיה התכליתית של ההיסטוריה.
אמונה ודת אצל קאנט. הטוב העליון. אמונה ומדע.

המרצה: פרופ' עודד בלבן, חוקר ומרצה בחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה. ראש החוג בשנים 1993
עד 1998 , פרופ' אורח באוניברסיטאות בעולם וחבר באגודות ובוועדות רבות.
. מקום וזמן: אולם "סחלב" (התחתון), בהתאם ללוח האירועים , 10:45 עד 12:15